קטונתי מכל החסדים - בראשית ל"ב

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא

במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא הצילני נא הצילני נא

כי חסדך גדול עלי כי חסדך גדול עלי
והצלת הוי הצלת נפשי משאול תחתיה

כי חסדך גדול עלי כי חסדך גדול עלי
והצלת הוי הצלת נפשי משאול תחתי'ה

שיר התחלה חדשה ענווה יום כפור

מס' הופעות בקבלות שבת: 1